تحمل کن تموم میشه
یه روز کابوس دلتنگی یه کم مونده که راحت شیم
از این ویروس دلتنگی
نوازش میخوای از دستام ولی این صبرو مجبورم تحمل کن عزیز دل یه چند وقتی ازت دورم
نفس سخته هوایی نیست
نمیشه ماسکو برداریم با این کوید آدم کش
یه عالم دردسر داریم
ہ کیا نہ گیا نہ گیا
تو فصل مرگیم و هق هق شرایط واقعا سخته
می بینی هرکی این روزا
عزیزش روی یه تخته
ورود
نفس سخته هوایی نیست
نمیشه ماسکو برداریم با این کوید آدم کش
يه عالم دردسر داریم